صندوق در یک نگاه

ایجاد اشتغال و تولید ثروت با تجمیع سرمایه های اندک

آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است

پرداخت سهم ماهانه

برای پرداخت مبالغ دلخواه ، تعداد را در هنگام پرداخت تغییر دهید

اخبار و مقالات

لطفا اخبار و مطالب مرتبط با کارآفرینی را برای ما ارسال کنید